CERT-ови

Што претставуваат тимовите CERT

Компјутерските тимови за одговор при итни случаи (Computer Emergency Response Teams - CERT) се организации кои имаат за цел заштита на безбедноста на информациите и кои се формираат на национално ниво, на секторско ниво (на пример, во финансии или енергетика) и во рамките на еден ентитет (на пр., CERT на одредени компании). Од друга страна, овие видови организации се нарекуваат CSIRT (Computer Security Incident Response Team) или CIRT (Computer Incident Response Team).

Во зависност од тоа како е уредено со закон, улогата на националниот CERT може да биде едукативна, советодавна, превентивна и истражна, што вклучува следење на инцидентите кои се случуваат на национално ниво, обезбедување рани предупредувања и информации во врска со ризици и инциденти во областа на информациската безбедност, како и промовирање безбедносна култура меѓу граѓаните, во државните институции и во приватниот сектор. Во согласност со националната правна рамка, националниот CERT е дел од Агенцијата за електронски комуникации на Република Северна Македонија (MKD CIRT).

Поради фактот што се тие задолжени за ограничен број специфични информациски системи, специјалните CERT обично имаат функција за управување со инциденти, што подразбира нивна поактивна улога во процесот на повторното воспоставување на нормалното функционирање на системот, анализа на инциденти и малициозен софтвер.

Првата организација од ваков вид која е формирана е CERT координативен центар (CERT /CC) на Институтот за софтверско инженерство на Универзитетот Карнеги Мелон во Питсбург, САД. Во 1990 година, националните организации ја основаа меѓународната организација FIRST (Forum of Incident Response and Security Teams), којашто моментално има повеќе од 500 членки ширум светот. FIRST обединува на едно место државни, комерцијални и академски тимови CERT.

ЦЕРТ