Ми се појавува грешка на серверот

Список грешки на серверот

Кога вашата веб-страница не е во функција или некои од нејзините страници се недостапни, можно е да видите разни видови пораки за грешки . Шифрите за грешки се во вид на конкретен број и нивниот вид може да се одреди врз основа на првата цифра, и тоа: 1xx: информативна, 2xx: успешна, 3xx: пренасочување, 4xx: грешка со клиентот, 5xx: грешка со серверот.

Грешките со клиентот (400-499) и со серверот (500-599) се мошне вообичаени и кога ќе ги решавате, водете сметка дека, откако ќе направите промени на серверот, треба повторно да ја вчитате/да ја освежите (refresh) страницата во прелистувачот (browser), како и да ги проверите логовите што се евидентирани на серверот за да добиете повеќе информации доколку проблемот е и понатаму присутен.

Digital Ocean има подготвено листа на вообичаени грешки кај видовите клиенти и сервери, кои се причините за тие грешки, како и детални објаснувања за начинот на којшто може да се реши секоја од нив.

Грешка Сервер Дигитални докази Сајт


ПРИЈАВА ПРИМЕРА